نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

تست 1

دکتر کاظمینی دکتر کاظمینی

دانش آموختگان مدارس جامعه دانش آموختگان مدارس جامعه

دانش آموختگان مدارس جامعه دانش آموختگان مدارس جامعه


دانش آموختگان مدارس جامعه دانش آموختگان مدارس جامعه

حجت الاسلام والمسلمین آقای مشکات حجت الاسلام والمسلمین آقای مشکات

بیانات استاد حاج شیخ حسین انصاریان (اردیبهشت ماه 97) بیانات استاد حاج شیخ حسین انصاریان (اردیبهشت ماه 97)

دکتر ایمانی استاد دانشگاه تربیت مدرس دکتر ایمانی استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر صادق زاده دکتر صادق زاده

دکتر آیت الهی دکتر آیت الهی

دکتر رضوانی شریف دکتر رضوانی شریف

دکتر بهرام مفید دکتر بهرام مفید

مهندس شفیعی مهندس شفیعی

دکتر حاجی علی محمدی دکتر حاجی علی محمدی


دانش آموختگان مدارس جامعه دانش آموختگان مدارس جامعه

دانش آموختگان مدارس جامعه دانش آموختگان مدارس جامعه


دانش آموخته مدارس جامعه دانش آموخته مدارس جامعه


گفتگو با آقای دکتر فرنقی زاد (دی ماه 98) گفتگو با آقای دکتر فرنقی زاد (دی ماه 98)

مصاحبه با آقای دکتر ستاری معاون محترم رییس جمهور(آبان ماه 98) مصاحبه با آقای دکتر ستاری معاون محترم رییس جمهور(آبان ماه 98)

دکتر وثوق پژوهشگاه رویان دکتر وثوق پژوهشگاه رویان

دکتر مقدم دکتر مقدم

حجت الاسلام مهدی جعفری حجت الاسلام مهدی جعفری

استاد شبستری استاد شبستری

آقای شبستری آقای شبستری

مهندس شفیعی مهندس شفیعی

استاد موسوی بلده استاد موسوی بلده